• Zwroty i reklamacje

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy nas poinformować korzystając z możliwości:
1. Mailowo: sklep@ehurtowniasportowa.pl
2. Pisemnie: Santos Group, ul. Modrzewiowa 2d lok.9, 65-140 Zielona Góra

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz zwrotu/wymiany towaru

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraziłeś zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem pieniędzy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odeślij nam produkty z zamówienia na adres sklepu internetowego:

Santos Group, ul. Modrzewiowa 2d lok.9, 65-140 Zielona Góra

Niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 30 dni.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem. Paczka musi być wysłana na Twój koszt.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie do Klientów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Zgodnie z art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 w/w ustawy.
W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres siedziby Sprzedającego lub drogą elektroniczną (za pośrednictwem Sklepu bądź w formie wiadomości e-mail). Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić SANTOS GROUP zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część),
nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą (nieprzekraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy). Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży oraz oświadczenie o odstąpieniu. Koszt oraz ryzyko zwrotu towaru ponosi Kupujący.

4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, SANTOS GROUP zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy SANTOS GROUP zwróci Kupującemu jego świadczenia w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta od odstąpienia od umowy. SANTOS GROUP może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

REKLAMACJE

1. Towary sprzedawane w  internetowym sklepie sportowym ehurtowniasportowa.pl są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Dostawa rzeczy wolnych od wad stanowi obowiązek sprzedającego w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu cywilnego).

2. Na oznaczone towary oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego SANTOS GROUP lub producent tych towarów mogą udzielać gwarancji jakości. W takich przypadkach informacja o udzielonej gwarancji jakości zamieszczana jest na stronie internetowej Sklepu, a Kupujący mogą korzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji  w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu wady fizycznej rzeczy, stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego regulujących rękojmię za wady fizyczne (dotyczy wyłącznie Konsumentów). Roszczenia z rękojmi wygasają w terminie 2 lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

4. W celu skorzystania ze świadczeń reklamacyjnych na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie należy zachować dowód zakupu towaru oraz załączyć wskazany dokument do reklamowanego towaru lub udowodnić zakup w inny sposób.

5. SANTOS GROUP udziela gwarancji jakości na oznaczone, sprzedawane poprzez Sklep internetowy towary na okres dwóch lat , licząc od dnia zawarcia umowy.

6. W ramach świadczeń gwarancyjnych, SANTOS GROUP zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad wyłącznie jeżeli wady te powstały
z przyczyn tkwiących bezpośrednio w sprzedanym towarze, a ujawnią się w ciągu terminu gwarancji jakości wskazanego w pkt. 5 powyżej.

8. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia wady fizycznej, powstałej podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego. Na skutek złożonej reklamacji, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub nr telefonu komórkowego potwierdzenie przyjęcia reklamacji wraz z numerem zgłoszenia. O dalszych krokach postępowania w przypadku zgłoszonej reklamacji Klient informowany jest na bieżąco przez SANTOS GROUP za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź przez wiadomości SMS. Powyższa procedura ułatwi skuteczne dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

9. Po uzyskaniu potwierdzenia ze strony SANTOS GROUP, Klient winien przesłać zakwestionowany towar Sprzedającemu na wskazany w potwierdzeniu przyjęciu reklamacji adres.

10. Kupujący winien sporządzić i wprowadzić do formularza reklamacyjnego dokładny opisu wady objętej reklamacją.

Pobierz formularz reklamacyjny

11. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient zobowiązany jest do określenia kwoty, o którą pierwotna cena ma być obniżona.

12. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedającego bądź producenta towaru lub z tytułu niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt Kupującego za pośrednictwem wybranego przewoźnika. SANTOS GROUP nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

13. Reklamacje rozpatrywane są przez SANTOS GROUP w terminie 14 dni, licząc od dnia ich skutecznego zgłoszenia.

14. W przypadku nieuwzględnieniu roszczeń reklamacyjnych, towar zostanie odesłany Klientowi na koszt SANTOS GROUP wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

15. SANTOS GROUP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

16. Klient może zgłosić SANTOS GROUP informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.